Misioni ynë

Ne besojmë se një formim profesional i mirë dhe i suksesshëm do t’i përgatisë nxënësit për mundësitë ekzistuese të punës që rezultojnë në një vend pune pas përfundimit të shkollimit. Sistemi i arsimit dual i dëshmuar si i sukseshëm në Gjermani, u mundëson nxënësve të mësojnë në praktikë dhe të zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e kërkuara të cilat janë të nevojshme për të punuar në institucionet e kujdesit shëndetësor. Akademia Profesionale Heimerer synon të ofrojë programe të avancuara profesionale në fushën e shëndetësisë përmes mësimdhënësve të kualifikuar, mentorëve me përvojë praktike dhe përdorimit të metodave dhe teknologjive moderne. Duke bashkuar trajnimin në shkollë dhe mësimin praktik në vendin e punës, ne duam të sigurojmë që kualifikimet dhe aftësitë që fitohen të përputhen me kërkesat e sistemit shëndetësor në Kosovë dhe jashtë saj.

Ky program ofrohet në kuadër të shkollimit
të mesem profesional konkretisht klasa 10/11 dhe
12 për grupmoshën 14-17

Arsim dual sipas standardeve gjermane

Mësimdhënës dhe instruktorë të kualifikuar në Gjermani

Përdorim të metodave dhe tekonologjive më moderne në treg

Trajnim profesional nga mentorë me përvojë praktike

Lidhje kontraktuale me Spitale
dhe institucione Rajonale Shëndetësore
për realizim të praktikave klinike

Praktikë klinike në Austri apo Gjermani
përmes arritjeve të shkëlqyeshme
gjat shkollimit në Akademi

Pas përfundimit të shkollimit, nxënësit fitojnë diplomën me titull Bashkёpunёtor Profesional i Infermierisë” e cila është në përputhje me rregulloren e Ministrisë së Arsimit, Shkencës,Tekonologjisë dhe Inovacionit.

Çfarë është Arsimi Dual?

Programet e arsimit dual kombinojnë arsimin e bazuar në shkollë (trajnim teorik) dhe arsim i bazuar në punë (trajnim praktik). Ky sistem praktikohet në disa vende, veçanarisht në Gjermani dhe njihet në mbarë botën si një model shumë efektiv për kombinimin e teorisë dhe praktikës. Me anë të këtij sistemi arsimor mbushen mangësitë që ekzistojnë në tregun e punës.

© Akademia Profesionale Heimerer

Partneret

Veranda D4, Hyrja B, Lagjia Kalabri (Rruga për Veternik)

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

044 123 456

044 654 321

info@akademiaprofesionale.eu

Made with ❤ by insteap L L C